Членски внос

При членство в клуба съгласно общите условия за членство:

75 лв. – месечен членски внос;
130 лв. -месечен членски внос за двама членове от едно семейство;
180 лв. – месечен членски внос за трима членове на едно семейство;

Close
About