Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (PRIVACY NOTICE) на СПОРТЕН КЛУБ „АЙКИКАЙ АЙКИДО СКУУЛ

Правото на поверителност на личните данни е основен приоритет на СПОРТЕН КЛУБ „АЙКИКАЙ АЙКИДО СКУУЛ” /“Спортният клуб“/. Спортният клуб обработва лични данни на физически лица („субекти на данни“) в строго съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни.

Настоящата политика за поверителност има за цел да ви разясни как и защо обработваме личните ви данни. Съгласно Общия регламент, лични данни е всяка информация, която се отнася до физическо лице и чрез която то може да бъде пряко, или непряко идентифицирано. Обработване на лични данни е всяка операция, или съвкупност от операции, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

Кой обработва и носи отговорност за вашите лични данни?

Администратор на лични данни е Спортен клуб „Айкикай Айкидо Скуул”, ЕИК: 175946834, Адрес: гр.София, Район „Оборище”, ул.”Триадица” № 6, представлявано от Управителя Ивайло Петров Петров, тел. 0899953645, ел. поща: office@aikischoolbg.com.

Физически лица, чиито лични данни се обработват от Спортния клуб:

Във връзка с извършваните дейности, Спортният клуб обработва лични данни относно следните физически лица:

 • Лица, практикуващи Айкидо;
 • Служители на Спортния клуб;
 • Контрагенти – доставчици на стоки и услуги за Спортния клуб, съответно техни служители.

Какви Ваши лични данни обработваме?

В зависимост от конкретните цели и основания Спортният клуб обработва всички или някои от посочените по-долу лични данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

 • Идентификационни данни: три имена, ЕГН/друг идентификатор, дата и място на раждане, данни по документ за самоличност;
 • Данни за контакт: адрес, е-mail, телефонен номер, комуникационни канали, социални мрежи и други;
 • Данни за здравословно състояние (медицинско свидетелство, медицинско удостоверение от психодиспансер, решения на ТЕЛК и НЕЛК, болнични листове);
 • Данни за образование, професионална квалификация и трудова дейност (документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит;
 • Данни за семейно положение и родствени връзки (родители, деца);
 • Финансова информация, включително банкови сметки;
 • Друга информация и лични данни, необходими за изпълнение на задължения по трудово-осигурителното и данъчното законодателство;
 • Снимки и видеозаписи от изпити, семинари, лагери и събития.

Цели на обработване

Спортният клуб събира личните данни само за конкретни и легитимни цели и не ги обработва по-нататък по начин несъвместим с тях, а именно за:

 • Изпълнение на законовите задължения на Спортния клуб в областта на физическото възпитание и спорта, трудовото, счетоводното, данъчното и осигурителното законодателство, или на други законови задължения на съгласно други нормативни актове, приложими към дейността;
 • Изпълнение на разпореждания на компетентни публични органи;
 • Поддържане на информационните регистри на Спортния клуб;
 • Популяризиране на дейността на практикуващите Айкидо и на Спортния клуб, включително чрез публикуване на снимки и/или видеозаписи на интернет сайта / фейсбук страницата на клуба;
 • Организиране на събития, включително и не само изпити, лагери, спортни и културни събития.

Информация, която ни предоставяте лично ще използваме само за целите, за които сме я събрали, освен ако не направим разумна преценка, че трябва да я използваме и по друга причина, и тази причина е съвместима с първоначалната цел.

Правни основания за обработване.

Спортният клуб обработва лични данни единствено при наличие на някое от алтернативните правни основания по Общия регламент:

 • Изпълнение на договор, включително преддоговорните отношения преди сключването му и отношенията по повод заплащане на членски внос;
 • Законови задължения, приложими спрямо Спортния клуб;
 • В някои случаи обработваме лични данни само след предварителното свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие на субекта на данните. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни, като целта на обработване е посочена в него. Вече даденото съгласие може да бъде оттеглено от лицето по всяко време по същия начин, по който е било предоставено.

Задължителен и доброволен характер на предоставяне на личните данни

Личните данни се предоставят доброволно от самите лица и се събират от администратора в изпълнение на нормативно задължение, трудови правоотношения, сключване и изпълнение на договор, Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Закона за счетоводството, Закона за данъците върху доходите на физически лица и др. В случай, че лицето не предостави изискуемата информация, включително необходимите лични данни, Спортният клуб няма да може да сключи договор с него, съответно няма да може да предостави исканата услуга.

Лицата се уведомяват за тази политика за поверителност предварително или в момента на получаване на данните.

На кого се предават или разкриват личните данни?

 • Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от Спортния клуб предоставянето на информация, сред която и лични данни – съд, надзорни/регулаторни органи, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;
 • Други компетентни публични органи в изпълнение на задължение, предвидено в закон;
 • Контрагенти за целите на изпълнение на договор.

Срок на съхранение на личните данни

Продължителността на съхранение на личните данни зависи от целите на обработването, за които са събрани.Личните данни, обработвани по силата на законово задължение на Спортния клуб, се съхраняват до изтичане на предвидения в съответния законов или подзаконов акт срок.

Личните данни на контрагентите на НСА се съхраняват за срок от 5 /пет/ години от приключването на съответния договор в съответствие с общата погасителна давност по Закона за задълженията и договорите.

Личните данни, съдържащи се в счетоводни документи, се съхраняват в сроковете по чл. 12 от Закона за счетоводството, респ. 38 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Личните данни, събрани по силата на съгласие се обработват до оттегляне на съгласието или отпадането необходимостта от обработката им.

Сигурност на личните данни.

Спортният клуб прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни, включително поемане на изрично задължение от служителите за конфиденциалност.

Права на субектите на данните

Всяко физическо лице, чиито данни се обработват от Спортния клуб, има следните права:

 • право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях;
 • право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
 • право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание;
 • право на възражение – по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
 • право на преносимост – само в случай, че личните данни се обработват по автоматичен начин на основание съгласие или договор;

В съответствие със Закона за защита на личните данни, посочените по-горе права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Заявлението се отправя лично от субекта на данни или от изрично упълномощено от него лице. Спортният клуб се произнася по искането на субекта на данни в 30-дневен срок от неговото подаване. Когато исканията на субект на данни във връзка с упражняване на посочените по-горе права са явно неоснователни или прекомерни, Спортният клуб може да откаже да предприеме действия по искането.

Защита на правата на субектите на данните.

В съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, всяко физическо лице, което счита, че правото му на защита на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg.

Допълнителна информация

Ако след запознаване с информацията относно политиката на Спортния клуб за поверителност на личните данни, за вас остават неизяснени въпроси, не се колебайте да се свържете с нас. За повече информация: тел. 0899953645 или е-мейл: office@aikischoolbg.com.

Актуалност и промени на политиката за поверителност на личните данни

С цел да прилагаме най-актуални мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за поверителност на личните данни. Ако промените, които направим са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашaта интернет страница или да ви уведомим по друг подходящ начин.

Close
About